SkippioROM

BootAnimation "SkippioROM v. VII"... Audio presente solo sul video!

BootAnimation "SkippioROM v5.0/6.0"... Audio presente solo sul video!